Tidigare tolkningar

Text och foto: Ulla Moilanen

Efter att gravfältet hittades har det gjorts mycket forskning kring Luistari. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander har utgett verken Luistari I: The Graves (1982), Luistari II: The Artefacts (1982) och Luistari III: A Burial-Ground Reflecting the Finnish Viking Age Society, vilka företräder så kallad processuell arkeologi (t. ex. Trigger 1989: 576-580): hon har strävat efter att tolka gravarna som en direkt spegling av  samhället. Med andra ord kan man på basis av denna infallsvinkel se gravarna vara en direkt länk till de begravda personernas sociala status eller till och med deras yrke under deras livstid. Lehtosalo-Hilander strävade efter att betrakta de avlidna i Luistari bland annat som experter inom handeln, krigare och mäktiga husfruar. Våra uppfattningar om hurdana de finländska samhällena under vikingatiden var baserar sig i stort på dessa tolkningar. På så vis kan man dra en rak förbindelse mellan de tidiga undersökningarna i Luistari till de svenska undersökningarna från samma tid, särskilt till Anne-Sofie Gräslunds (1981) gravforskning i Birka (se även Jensen & Karlsson 2001). Sedermera har de arkeologiska tolkningarna av gravar blivit mer mångfacetterade och numera anser man att gravfälten och gravarna både avspeglar samhället och den sociala hierarkin, men även personers identitet och personlighet, de mångsidiga sociala relationernas nätverk, omgivningen i vilken man levde, samt minnet och olika sätt att minnas (t. ex. Johnson 2011).

Källor

Gräslund, A-S. 1981. Birka IV. The Burial Customs. A study of the graves on Björkö. Kungl. vitterhets historie och antikvitets akademien. Stockholm.

Jensen, O. W. & Karlsson, H. 2001. Aktuell samhällsteori och arkeologi. Introduktion till procesuellt och postprocessuellt tänkande. Bricoleur Press

Johnson, M. 2011. Archaeological Theory. An Introduction. Second Edition. Wiley-Blackwell.

Trigger, B. G.1989. A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Text: Heli Etu-Sihvola

Eurafrun bjuder till fest

På bilden firas den mest berömda i Luistari påträffade personens, det vill säga Eurafruns, fiktiva bröllop. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander, som undersökt Luistari länge, har antagit att personerna som begravts i närheten av frun från Eura möjligen har tillhört samma rika familj. På bilden ses en krigare, vars svärd dekorerats med silver – det var det första fyndet i Luistari. Han har här framställts som Eurafruns make. Bild: Tuomas Myllylä.

Siirry sivun alkuun